กทม.ต้อนรับทูตและรมช.ต่างประเทศฟินแลนด์ หารือสร้างความร่วมมือระหว่างเมือง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ให้การต้อนรับนางสาวนีน่า วาชคุนลาฮ์ติ (Ms.Nina Vaskunlahti) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สาธารณรัฐฟินแลนด์ พร้อมด้วยนางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (Mrs.Satu Suikkari-Kleven) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ โดยมี นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯกทม.,ดร.วัลลภ สุวรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม. ,นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม., นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกทม., นายเกรียงพล พัฒนรัตน์ เลขานุการผู้ว่าฯกทม. ,นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม.,นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. ,นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. และผู้บริหารกทม.ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) โอกาสนี้ ผู้ว่าฯกทม.ได้มอบกุญแจเมืองกรุงเทพฯ เหรียญที่ระลึกกรุงเทพฯ และหนังสือ Arches Honoring the Royal House of Chakri เป็นของที่ระลึกด้วย

ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐฟินแลนด์ และคณะ ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟินแลนด์ พร้อมทั้งรับฟังวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานของกรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีการนำเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Circular Economy) การจัดการขยะ และแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งการหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะและเศรษฐกิจหมุนเวียนของฟินแลนด์กับกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในประเด็นของการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ำแบบอัจฉริยะ การจัดเก็บขยะจากแม่น้ำลำคลองรวมถึงการระบายน้ำอื่นๆ การก่อสร้างสาธารณูปโภคเพื่อเมืองอัจฉริยะ และการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าในกรุงเทพฯ

               สำหรับสาธารณรัฐฟินแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศผู้นำทางด้านการจัดการพลังงานอัจฉริยะและเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยพลังงานที่ใช้ในประเทศส่วนใหญ่จะมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในปัจจุบัน และมีการใช้พลังงานชีวมวลอย่างกว้างขวาง อาทิ มีการนำขยะจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณขยะในเมืองทั้งหมดมาผลิตเป็นพลังงาน ในด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน สาธารณรัฐฟินแลนด์เป็นประเทศแรกที่นำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติ ซึ่งระบุไว้ในแผนบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ ที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งมิได้เป็นเพียงเฉพาะแผนการดำเนินงานของภาครัฐเท่านั้น แต่รวมถึงการกำหนดนโยบายทางด้านนวัตกรรมและการดำเนินของภาคเอกชนอีกด้วย

 

Visitors: 101,414