กทม.จัดกิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกทม.เปิดเผยว่า สำนักอนามัยโดยศูนย์บริการสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานเขตและประชาชนจิตอาสา กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย “Big Cleaning” ในชุมชนและสถานที่สำคัญ เช่น วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก (Dengue Fever) ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยร่วมกันสำรวจและกำจัดขยะ หรือภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรอให้มีน้ำขัง เช่น ถ้วยโฟม แก้วน้ำพลาสติก กล่องพลาสติก ถังน้ำที่ไม่ใช้ ยางรถยนต์เก่า เป็นต้น รวมถึงสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ดำเนินการทั้งก่อนและหลังจัดกิจกรรม

ทั้งนี้มีการจัดทำแผนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทุกเดือน โดยดำเนินการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาการจัด Big Cleaning ดังนี้ 1. ชุมชน/สถานที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก/พื้นที่พบผู้ป่วยซ้ำซาก 2. ชุมชน/สถานที่ที่มีค่าดัชนี ลูกน้ำยุงลายสูงเกินเกณฑ์กำหนด สำหรับพื้นที่ระบาด หมายถึงมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในแต่ละสัปดาห์เกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังต่อเนื่องกัน 4 สัปดาห์ล่าสุด และมีการระบาดต่อเนื่องมาเกินกว่า 28 วัน (โดยวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยแต่ละรายทิ้งระยะไม่เกิน 28 วัน)

               กทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือด เนื่องจากโรคไข้เลือดออกสามารถทำอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งนอกจากยุงลายจะเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกแล้วยังเป็นพาหะของอีก 2 โรคคือ 1. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikunkunya) โดยหลังจากได้รับเชื้อแล้วประมาณ 2–3 วัน จะมีอาการป่วย ลักษณะอาการคล้ายไข้เลือดออก แต่จะปวดตามข้อจากอวัยวะหนึ่งไปยังอวัยวะหนึ่ง เช่น จากข้อมือไปข้อเท้า เลื่อนปวดไปทั้งตัวจนทำงานไม่ได้ระยะเวลานาน และ 2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Fever) โดยหลังจากได้รับเชื้อแล้วจะมีระยะฟักตัว 3 – 12 วัน จึงจะมีอาการปวดศีรษะ เยื่อบุตาอักเสบ มีไข้อ่อนเพลีย มีผื่นแดง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อาจส่งผลตรงต่อระบบสมอง โดยเฉพาะเด็กในครรภ์ที่มารดาได้รับเชื้อขณะตั้งครรภ์ ทารกอาจเกิดมามีความผิดปกติ เช่น สมองเล็ก แคระแกร็น พัฒนาการช้า หากเราทุกคนร่วมมือกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก็จะสามารถป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


เพื่อนกทม. สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์

 

Visitors: 101,417