กทม.เปิดอาคารโรงเรียนวัดกัลยาณมิตรแห่งใหม่

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดอาคารเรียน โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร สังกัดกทม. โดยมีพระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตธนบุรี ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี ประธานชุมชนในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ อาคารเรียนหลังใหม่ ภายในวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เขตธนบุรี

               โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร ตั้งอยู่ในบริเวณวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2440 มีอาคารเรียน 2 อาคาร ซึ่งวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหารมีแผนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานภายในบริเวณวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร ให้มีบรรยากาศ ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร โดยต้องรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าของกทม. ในการนี้พระเดชพระคุณพระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานอุปถัมภ์หาผู้มีจิตศรัทธา คือ นายเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 30 ล้านบาท อาคารมีความกว้าง 8 ม. ความยาว 48 ม. สูง 4 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน พร้อมโดมโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว ในพื้นที่ของวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เพื่อให้ใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดกัลยาณมิตรทดแทนของเดิม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 60 - 8 ก.ย. 62 และมีความพร้อมที่จะเปิดให้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก มีความปลอดภัย สะอาด และบรรยากาศร่มรื่น เพื่อส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนสังกัดกทม.

         รองผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า กทม.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมุ่งพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกทม.ให้เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยการขับเคลื่อนในแนวทางต่าง ๆ ทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆได้เห็นคุณค่าและมุ่งมั่นในการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ การเปิดโอกาสในการสั่งสมประสบการณ์แปลกใหม่และมีคุณค่า อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการจัดหาอาคารเรียนที่มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับนักเรียนได้อย่างเพียงพอ มีความทันสมัยและเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ต้องขอขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร คุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารหลังนี้ เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

                                                                                                                            เพื่อนกทม.สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์

 

Visitors: 101,416