ก.แรงงานมุ่งเป้า 3 ล้านคนUp Skills สู่ Workforce Transformatiom

นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าการพัฒนาประเทศที่มุ่งไปสู่ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย

ซึ่งการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจทำให้ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ทุกคนในองค์กรต่าง ๆ จะต้องมีความตื่นตัว พร้อมปรับตัวอยู่ตลอดเวลา นอกจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศแล้ว ยังมีความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ “Fourth Industrial Revolution” หรือ “4IR” หรือ Industry 4.0 ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราต้องปรับตัวและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะอยู่ตลอดเวลา

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า กพร.ได้จัดสัมมนาทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงานของหน่วยงานเข้าร่วมกว่า 400 คน ซึ่งการสัมมนาได้ร่วมกันวางแผนแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ Workforce Transformation ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รับทราบผลการดำเนินงานพัฒนากำลังแรงงาน Super Worker โดยในปี 2562 มีเป้าหมาย 59,720 คน ดำเนินการแล้ว 61,927 คน แบ่งออกเป็นโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมและการบริการ และการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และในปี 2563 ได้ตั้งเป้าหมาย Up Skills ในทุกด้าน จำนวน 3,960,830 คน มุ่งเน้นพัฒนาทักษะรองรับเทคโนโลยี 4.0 รองรับนวัตกรรมเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงแรงงานพร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กพร. (Corporate image transformation)

กพร.พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพในสาขาต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th” 

ACTION NEWS


  • หม่อมเต่า’ ให้โอวาทคนงานไทยก่อนไปทำงานเกาหลีใต้
    หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะให้กำลังใจพร้อมให้โอวาทแก่คนงานไทยก่อนที่จะเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวน 237...

  • การเกิดด้อยคุณภาพ ปัญหาสังคมที่รอการแก้ไข กรมอนามัยผลักดันการคุมกำเนิด เร่งสร้างเกราะป้องกันวัยรุ่นวัยใส ใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดฟรี ให้ทุกการเกิดของเด็กไทยมีคุณภาพ วันคุมกำเ...

  • นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่ามหกรรมวิ่ง rayong night run 2019 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานกีฬาจังหวัดระยอง และเทศบาลสุนท...
Visitors: 101,416