กทม.เดินหน้าโครงการ“วน”ลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกทม.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการ วนเพื่อลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีนายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม, ผู้แทนจากส่วนราชการในสังกัดกทม.,คุณกมล บริสุทธนะกุล ผู้จัดการโครงการ วนจากบริษัททีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.2 เขตดินแดง

          กทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ วนเพื่อลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยการใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย วัตถุดิบ และพลังงาน ให้ถูกนำกลับไปเป็นทรัพยากรหมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสมผ่านการออกแบบเป็นตัวสินค้า รวมถึงระบบการจัดเก็บขยะให้เกิดการนำสินค้ากลับมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบอีกครั้ง

โดยโครงการจะเปิดรับบริจาคพลาสติกชนิดอ่อน ถุงและฟิล์มพลาสติกที่ใช้แล้วเช่น ถุงน้ำแข็ง ฟิล์มหุ้มขวดน้ำ ถุงขนมปัง ถุงหูหิ้ว ซึ่งปกติพลาสติกเหล่านี้ถูกทิ้งเป็นขยะทั่วไป ซึ่งจะถูกนำกลับมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและนำไปผลิตเป็นถุงใช้ซ้ำ (ถุงวน) ซึ่งจะมีความหนามากกว่าถุงพลาสติกทั่วไป สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เมื่อขาดหรือเก่าก็สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อีก เป็นการใช้พลาสติกให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงลดปริมาณขยะทั่วไปที่เข้าสู่ระบบกำจัดด้วย

ทั้งนี้พลาสติกทุก 1 กิโลกรัมที่รับบริจาค โครงการฯจะตอบแทนเป็นเงิน 5 บาท บริจาคให้กับองค์กรการกุศลหรือมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ผู้เข้าร่วมต้องการให้โครงการดำเนินการบริจาค โดยจะทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารเป็นรายไตรมาส และไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
ทั้งนี้สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดประชุมชี้แจงโครงการ วนเพื่อลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพฯแก่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ครั้ง ระหว่างวันที่ 16 ก.ย. – 7 ต.ค. 62

 โดยวันนี้เป็นการประชุมชี้แจงครั้งแรก ครั้งที่ 2 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 19 ก.ย. 62 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ สำนักงานเขตพระโขนง ครั้งที่ 3 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 30 ก.ย. 62 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเขตหนองแขม ครั้งที่ 4 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 30 ก.ย. 62 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ สำนักงานเขตราชเทวี ครั้งที่ 5 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 2 ต.ค. 62 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ สำนักงานเขตหลักสี่ ครั้งที่ 6 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 3 ต.ค. 62 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ สำนักงานเขตประเวศ และครั้งที่ 7 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 7 ต.ค. 62 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ สำนักงานเขตคลองสาน

รองปลัดกทม.กล่าวว่า กทม.มีนโยบายมุ่งเน้นสร้างกรุงเทพฯให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยส่งเสริมสนับสนุนการลดปริมาณขยะมูลฝอย และให้ความสำคัญกับการนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ ควบคู่กับการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันลดและคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยเฉพาะสำนักงานเขตทั่วกรุงเทพฯ ให้ยึดหลัก 3R ได้แก่ Reduce (ลดการใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) รวมถึงดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทำการคัดแยกขยะมูลฝอย ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเศษอาหาร สามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ หมักทำปุ๋ย ไบโอแก๊ส และน้ำหมักชีวภาพ ขยะรีไซเคิล นำไปขายหรือบริจาค ขยะอันตราย คัดแยกออกจากขยะทั่วไปและทิ้งในจุดที่กำหนด และขยะทั่วไปกทม.เก็บขนและนำไปกำจัด

นอกจากนี้กทม.ยังได้รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดลดการใช้พลาสติก รวมถึงลดและคัดแยกมูลฝอยในหน่วยงานภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานลดการใช้พลาสติก เช่นการประชุมปลอดพลาสติก การรณรงค์ให้โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งงดให้ถุงพลาสติกใส่ยาแก่ผู้ป่วยกลับบ้าน ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียนจากถุงนมเป็นกล่องนม เป็นต้น ซึ่งโครงการ วนเพื่อลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง สร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของประชาชน

เพื่อนกทม.สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์

Visitors: 96,395