กทม.สนองพระราชดำริฯ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี 62”

เร็ว ๆ นี้ (16ก.ย.) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกทม. (อพ.สธ.-กทม.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกทม. ,ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการอพ.สธ. คณะกรรมการโครงการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 ดินแดง

          ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกทม. ประจำปี 2562 ว่า กทม.ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมีผลการดำเนินงานครบ 3 กรอบการดำเนินงานจำนวน 5 กิจกรรมดังนี้

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 1.สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตดำเนินการสำรวจพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์พันธุกรรมภายในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมผลการสำรวจและการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชนิดพืชและเอกสารประกอบเพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 2.การสำรวจข้อมูลไม้ยืนต้นในสวนสาธารณะด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ดำเนินการในพื้นที่สวนสาธารณะ 3 แห่งได้แก่ (1) สวนสันติชัยปราการ จำนวน 106 ต้น (2) สวนป่าวิภาวดีรังสิต จำนวน 327 ต้น (3) ถนนท่าพระจันทร์ จำนวน 57 ต้น รวมทั้งสิ้น 490 ต้น

กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 1.การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์ ดำเนินการปลูกและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในสวนสาธารณะหลัก จำนวน 38 แห่ง พื้นที่ 3,697 ไร่ 2 งาน 94.90 ตารางวา รวมทั้งปลูกและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้อนุรักษ์ต้นไม้หายากในพื้นที่เขต และดำเนินการรวบรวมสายพันธุ์กล้วยไม้หายากของไทย กล้วยไม้เศรษฐกิจของกรุงเทพฯ กล้วยไม้ต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ กล้วยไม้พืชดั้งเดิม จำนวน 180 สายพันธุ์ มาไว้ที่โรงเรือนอนุบาลต้นไม้ บริเวณดาดฟ้าชั้น 7 อาคารสำนักพัฒนาสังคม

2.การขยายพันธุ์พืชควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อปลูกหรือแลกเปลี่ยนหรือแจกจ่ายพันธุกรรม สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตดำเนินการขยายพันธุ์พืชที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และดำเนินการเพาะขยายพันธุ์พืช สำนักพัฒนาสังคมได้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture) และแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 สายพันธุ์ อาทิ ช้างแดงหวายซีซาร์ เอื้องแปรงสีฟัน ช้างการ์ตูน เอื้องมะลิ จำนวน 30,000 ต้น

กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์พันธุกรรมกรุงเทพฯและฐานข้อมูลไม้ยืนต้นในสวนสาธารณะ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.bangkok.go.th/rspgbma และการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นพื้นที่เขตสำนักงานเขตมีการบันทึกฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขต

กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ดำเนินการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพฯ ณ อาคารศูนย์พันธุกรรมพืชกรุงเทพฯ ตั้งอยู่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขตบางกอกน้อย และงานพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน เช่น พิพิธภัณฑ์ หอศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการถาวร สำนักงานเขตมีการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขต

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 1.สนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้แก่ (1)โรงเรียนสังกัดกทม.เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 295 แห่ง
จากโรงเรียนทั้งหมด 437 โรงเรียน คิดเป็น 67.5% (2) สำนักการศึกษาโอนเงินให้สำนักงานเขต 16 เขต จำนวน 25 โรงเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงรียน ในเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินและจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกทม. ปี 2562 เป็นเงิน 349,900 บาท (3) สำนักการศึกษากำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากทม. ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. 62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกทม.เขตหนองจอก เป็นเงิน 176,100 บาท

2. สนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำนักงานเขตแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. – เขต  2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น เขต และมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 3.ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ อพ.สธ.- กทม. และ 4.จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ในพื้นที่สวนสาธารณะ จำนวน 700 ป้าย


เพื่อนกทม.สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์

Visitors: 96,521