กทม.ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อประชาชน

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action : Integrated Implementation for THAIS)” ซึ่งสำนักงานก.พ. จัดขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงาน โครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงานก.พ. ภายใต้กรอบของป.ย.ป. (หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง) และเพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติเชิงรุกในการสร้างความเปลี่ยนแปลงภาครัฐโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้กับข้าราชการทุกภาคส่วน และทุกระดับ

โดยมีข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กว่า 1,000 คน ร่วมการสัมมนา ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี โอกาสนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ สำหรับกิจกรรมภายในการสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และการนำเสนอ Seven Policies in Action for THAIS : จากโครงการที่ริเริ่มโดย ป.ย.ป.1 สู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมใน ป.ย.ป.2 และ ป.ย.ป.3

เพื่อนกทม.สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์

Visitors: 96,518