กทม.จับมือจุฬาฯนำร่อง “City Lab Silom”

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมย่านสีลมสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/62 โดยมีนายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง, สำนักการจราจรและขนส่ง, สำนักการโยธา, สำนักการระบายน้ำ, สำนักงานเขตบางรัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด กลุ่มผู้ประกอบการย่านสีลม กลุ่มคนรักสีลม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เขตดินแดง

กทม.ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะด้วยกระบวนการทดลองและศึกษาวิจัยรูปแบบการใช้งานพื้นที่ของผู้คน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในบริบทเมือง โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการย่านสีลมและได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินการวิจัยและทดลองในพื้นที่ย่านสีลมจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปัจจุบันย่านสีลมเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย เป็นย่านพาณิชยกรรม การค้า การลงทุน และการธนาคาร มีเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนผ่านพื้นที่ มีสภาพการจราจรที่หนาแน่น ลักษณะทางด้านกายภาพของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารสูง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาในพื้นที่ในช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืน มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารที่อยู่ติดกับถนนสีลม เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางเท้า

ทั้งนี้กทม.และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการทดลองออกแบบพื้นที่ทางเท้าและพื้นที่ว่างบริเวณโดยรอบถนนสีลม ให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในนาม “City Lab Silom” ซึ่งมีแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูล การติดตั้งอุปกรณ์ที่จะทดลอง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ทำการออกแบบและทดลอง การประชาสัมพันธ์และรายงานผล เพื่อนำรูปแบบมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม

สำหรับบริเวณที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านสีลม จำนวน 8 จุด ได้แก่ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ อาคารลิเบอร์ตี้ อาคารซีพีทาวเวอร์ อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ อาคารธนาคารกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน อาคารธนิยะ และอาคารญาดา สำหรับการพัฒนาในระยะแรกของ “City Lab Silom” เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในย่านสีลมและหน่วยงานภาครัฐ ศึกษาพฤติกรรมการใช้สอยของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก โดยนำเมืองมาเป็นพื้นที่ทดลอง และค้นหาปัญหา นำไปสู่การประเมินผล และการออกแบบมาตรการของรัฐ โดยนำกรณีศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศเข้ามาศึกษา เช่น กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา San Francisco’s Market Street Prototyping Festival กรณีศึกษาประเทศเม็กซิโก Lindbergh Forum , Mexico และกรณีศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ซึ่งเป็นการปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเท้า พื้นที่ว่าง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน สร้างพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการศึกษาและทำการทดลองกับพฤติกรรมการใช้สอยพื้นที่ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการดำเนินงานจัดทำผังแม่บทย่านสีลม โดยคำนึงถึงการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างอาคาร ประชาชนที่เดินทางสัญจรเข้ามาในพื้นที่และนักท่องเที่ยว มีรายละเอียดผังแสดงให้เห็นพื้นที่พักคอย พื้นที่จัดกิจกรรม พื้นที่ใต้บันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า การออกแบบตกแต่งพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรม และเพิ่มพื้นที่สีเขียว และนำเสนอการจัดการโดยมีหน่วยงานหรือภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการ ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เกิดเป็นต้นแบบที่จัดทำได้จริง

รองผู้ว่าฯกทม.เปิดเผยว่าวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการกำกับเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมย่านสีลมสู่การปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีผู้ว่าฯกทม.เป็นประธาน รองผู้ว่าฯกทม.เป็นรองประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกทม. อาทิ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางรัก หน่วยงานภายนอกและภาคเอกชน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สีลมคอมเพล็กซ์ ลิเบอร์ตี้ ซีพีทาวเวอร์ ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ธนิยะและญาดา

ซึ่งในที่ประชุมได้หารือข้อสรุปร่วมกัน โดยจะเริ่มแผนทดลองประมาณต้นเดือนพ.ย.62 เป็นระยะเวลา 1 เดือน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านสีลมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงทางเท้า พื้นที่สำหรับนั่งพักคอย พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม ปรับปรุงพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการย้ายสิ่งกีดขวางทางเท้า โดยมีแนวคิดในการชูจุดเด่นหรือสัญลักษณ์ในพื้นที่ อย่างเช่น ย่านราชประสงค์ ย่านบางโพ อย่างไรก็ตามหากดำเนินการแล้วไม่มีผู้มาใช้บริการหรือไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ แต่หากดำเนินแล้วประสบความสำเร็จ จะยึดถือรูปแบบนี้เพื่อดำเนินการในพื้นที่อื่น ๆต่อไป

เพื่อนกทม.สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์

Visitors: 96,518