กทม.ร่วมแสดงมุทิตาจิตขรก.เกษียณสำนักอนามัย

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักอนามัย กทม.ตามโครงการ สานคุณธรรม สายสัมพันธ์ สู่วันภาคภูมิเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ พร้อมร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม.,นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักอนามัย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องปรินซ์แกรนด์ บอลรูม อาคาร 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการ สานคุณธรรม สายสัมพันธ์ สู่วันภาคภูมิเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์แก่เพื่อนร่วมงานภายใต้อัตลักษณ์ขององค์กร คือ ซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ เพื่อสานต่อคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงาน และเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรสำนักอนามัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ รวมถึงเป็นเการเชิดชูบุคลากรที่ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงานจนถึงวันพ้นจากราชการ

โดยเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพลังสร้างสรรค์ ทำประโยชน์ต่อสำนักอนามัยและประเทศชาติสืบไป ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการและบุคลากรสำนักอนามัยเกษียณอายุราชการ รวม 99 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ จำนวน 58 คน และบุคลากร จำนวน 41 คน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ วัยเก๋า เล่าความหลังถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้การดำเนินการองค์กรคุณธรรม ชมวีดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ชมการแสดงดนตรี และการแสดงบนเวทีตลอดงาน อาทิ “Refects the dream” “ไหง่ง่อน” “หลอมรวมดวงใจ ไทยเป็นหนึ่งเดียว” “ฟ้อนเอิ้นขวัญ

               รองผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า กทม.มีนโยบายด้านสาธารณสุขที่มุ่งหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีคุณภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วย ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของบุคลากรของสำนักอนามัยที่ต้องปฏิบัติงานหนัก และต้องมีความเสียสละเป็นอย่างมาก การทำงานจนครบเกษียณอายุราชการนั้น นับเป็นเกียรติประวัติของบุคคลที่รับราชการ ทุกท่านถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนงานให้องค์กรมีความก้าวหน้า อุทิศแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ทำให้งานทุกอย่างสำเร็จด้วยดีตลอดมา อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง นำไปเป็นหลักในการทำงานให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานต่อไป

เพื่อนกทม.สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์

Visitors: 96,520