กทม.ยกย่องเชิดชูเกียรติขรก.กทม.สามัญ และลูกจ้างดีเด่นปี 61

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ และสลากออมสินมูลค่า 30,000 บาท แก่ข้าราชการกทม.สามัญ และลูกจ้างกทม.ดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการกทม.สามัญ และลูกจ้างกทม.ดีเด่น ประจำปี 2561 ที่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกทม. ผู้บริหารกทม. ผู้บริหารสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

         สำหรับปีนี้มีข้าราชการกทม.สามัญ และลูกจ้างกทม.ดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ได้แก่ นางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน ได้แก่ นางสาวเบญจพร สอนฉัตร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง สำนักอนามัย และกลุ่มที่ 3 ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นายรุ่งเรือง ดียิ่ง พนักงานสถานที่ บ 2 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตตลิ่งชัน

โอกาสนี้ผู้ว่าฯกทม.ได้มอบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล 5,000 บาท แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกระดับหน่วยงาน กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน 55 คน และรองปลัดกทม.มอบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล 5,000 บาท แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกระดับหน่วยงาน กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน จำนวน 28 คน และกลุ่มที่ 3 ลูกจ้างกทม. จำนวน 125 คน

          ทั้งนี้ผู้ว่าฯกทม.ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกทม.สามัญ และลูกจ้างกทม.ดีเด่น ประจำปี 2561 ว่า กทม.มีภารกิจในการดูแลความเป็นอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงจนพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองต่าง ๆ ในระดับสากล โดยมีข้าราชการและบุคลากรกทม.เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งข้าราชการและบุคลากรที่ดีจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตน มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตน ตลอดจนมีความวิริยุอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตบนพื้นฐานของจิตสำนึกในการเป็นผู้ดูแลประชาชน อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอด้วย การได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการกทม.สามัญและลูกจ้างกทม.ดีเด่น นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์แล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อม ทุ่มเทกำลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาเมืองหลวงของประเทศได้อย่างแท้จริง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลอันทรงเกียรตินี้จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นในการขับเคลื่อนภารกิจของกทม.ให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

เพื่อนกทม.ACTION NEWS

Visitors: 96,518