กทม.บูรณาการความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน

เร็ว ๆ นี้ (12 ก.ย.) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ พร้อมเปิดตัวแนวทาง 10 แพคเกจเพื่อความปลอดภัย การมีสุขภาพที่ดี งานดี มีความสุขในการทำงาน โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม.เป็นผู้แทนกทม.ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ

          กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

โดยปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกันในการวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลดพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่อการเกิดโรคเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพของกลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ

ทั้งนี้จากการสำรวจและศึกษาวิจัยพบว่าอัตราการเสียชีวิตของประชากรในวัยทำงาน มีสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดที่มาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งหากคนวัยทำงานสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข สร้างสถานะทางเศรษฐกิจและการคลังเพื่อนำไปพัฒนาประเทศได้มากขึ้น

               นอกจากนั้นภาคีเครือข่ายยังได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานด้วยชุดความรู้สุขภาพ “ปลอดภัยดีสุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ” 10 เรื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามสภาพปัญหาทางสุขภาพในแต่ละมิติ และความต้องการของสถานประกอบการ ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศ ซินโดรม ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ และชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต

เพื่อนกทม. สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์

Visitors: 96,516