กทม.ลงนาม MOU เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์รัฐบาล

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกทม. ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โดยเป็นการลงนามระหว่างสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของศูนย์ฯ ผู้แทนหน่วยงานจากทุกกระทรวง ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมบังคับคดี และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เป็นประธานในพิธี และเป็นสักขีพยานในการลงนาม โดยมีนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

               ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือ การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานกลางของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลกับส่วนราชการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรฐานและแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้นำการขับเคลื่อน การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน หรือที่เรียกว่า CCEO (Chief Complaint Executive Officer) ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน และประสานความร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่นกับรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ด้านที่ 1 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบสารสนเทศ ด้านที่ 2 การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งระบบของหน่วยงาน และด้านที่ 3 การพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ในการแก้ไขปัญหา เชิงวิชาการเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลทุกข์สุขอย่างเป็นธรรม ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนด้วยอย่างเต็มศักยภาพ

เพื่อนกทม.สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์

 

Visitors: 96,517