เขตบางกอกใหญ่ตรวจสภาพคลองบางกอกใหญ่

เร็ว ๆ นี้ (3 ก.ย.) นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นำทีมคณะผู้บริหารเขต อาทิ นางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต, นายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายปกครอง ,นายภคพล เพ็งสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ, นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ,นางสาวบุบผา ระวังงาม หัวหน้าฝ่ายรายได้ และตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงเรือตรวจพื้นที่ทางน้ำในคลองบางกอกใหญ่ตลอดแนวพื้นที่เขต

โดยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่จัดเรือ จำนวน 2 ลำ ลงพื้นที่ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยคลองบางกอกใหญ่ตลอดแนวเขต ตรวจท่าเรือต่าง ๆ เช่น ท่าเรือวัดประดู่ฉิมพลี ท่าเรือวัดนาคกลาง ฯลฯ เพื่อให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้ รวมทั้งแนวสันเขื่อนและพื้นที่ก่อสร้างริมคลอง พร้อมนี้ได้ให้เรือจัดเก็บขยะและวัชพืชต่าง ๆ ตามแนวคลองทันที

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่ายังมีการทิ้งที่นอน ทีวี ลงในคลอง จึงได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนริมฝั่งคลองให้ร่วมมือร่วมใจกันดูแลและงดทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ลงในแม่น้ำลำคลอง และตกแต่งหน้าบ้านริมคลองให้มีความสวยงามน่าอยู่น่ามอง “งดทิ้งขยะ หน้าบ้านน่ามอง ลำคลองงามตา” รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย บทลงโทษและการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่ง เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกทม.และคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน

Visitors: 101,414