เขตบางกอกน้อยตรวจเยี่ยมอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดย นางธราพร อำนวยสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี และโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดอาหารกลางวันนักเรียน ตรวจสอบความครบถ้วนด้านโภชนาการและสะอาด ถูกหลักอนามัย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหามิให้เกิดเช่นลักษณะเดียวกับที่กำลังอยู่ในกระแสสังคมขณะนี้

โดยนางธราพร อำนวยสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายการศึกษา ตรวจร่วม โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย ให้ความสำคัญด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย เป็นอย่างมาก เพื่อให้นักเรียนได้รับประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน และโภชนาการ มากที่สุด

Visitors: 39,544