สนพ.ปล่อยคลิปวีดิโอ ชุด“สนพ. เราสร้างสรรค์ เพื่อทุกคน

 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดทำคลิปวีดิโอ ชุด “สนพ. เราสร้างสรรค์ เพื่อทุกคน” สะท้อนแนวคิดและภารกิจของ สนพ. ในการวางแผนและนโยบายบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ให้ทุกคนเข้าถึงได้ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียงในอนาคต 

การนำเสนอคลิปวีดิโอ ชุดนี้ จะบอกเล่าถึงการดำเนินชีวิตของเราทุกคนที่มีพลังงานเข้ามาช่วยเติมเต็มความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การรักษาพยาบาล และการพักผ่อน ล้วนเกิดจากการดำเนินนโยบายบริหารจัดการพลังงานของ สนพ. ที่ได้สร้างสรรค์ความมั่นคงด้านพลังงานมาโดยตลอดโดย สนพ. ได้สร้างสรรค์พลังงานเพื่อความมั่งคั่งให้กับทุกคน ทุกอาชีพ ทุกกิจการที่ใช้น้ำมัน ก๊าซแอลพีจี (LPG) หรือพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าจะมีพลังงานใช้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงเศรษฐกิจมหภาค  

นอกจากนี้ สนพ. ยังสร้างสรรค์พลังงานเพื่อความยั่งยืนเพื่อทุกคน โดยขับเคลื่อนนโยบายพลังงานทางเลือกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์จาก Solar Rooftop การส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ การใช้น้ำมันไบโอดีเซล รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EV-Electric Vehicle) เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เป็นต้น

ACTION NEWS

 

Visitors: 102,497