กทม.ดีเดย์ 1 ต.ค.63 คนกรุงควักกระเป๋าจ่ายค่าเก็บขยะเพิ่ม

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากทม. เป็นประธานการประชุมสภากทม.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี สมาชิกสภากทม. ,พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ,คณะผู้บริหารกทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากทม.

โดยการประชุมในครั้งนี้ นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ.... ได้รายงานถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว ในวาระที่สอง และวาระที่สาม

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมีการขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาคประชาชนในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ตลอดจนเพื่อให้กทม.มีระยะเวลาในการจัดทำระบบ เพื่อรองรับการชำระเงินรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

จึงเห็นสมควรให้ชะลอการบังคับใช้ข้อบัญญัติกทม. เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2562 โดยคณะกรรมการวิสามัญฯได้มีข้อสังเกตดังนี้ การออกข้อบัญญัติกทม.ในช่วงที่สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจชะลอตัวอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งการที่เศรษฐกิจจะขยายตัวอาจต้องใช้ระยะเวลานานเกินกว่า 1 ปี นอกจากนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กทม.จึงควรศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ส่งเสริมการสร้างวินัยในการดูแลสิ่งแวดล้อม และเกิดความเป็นธรรมต่อสังคม

ทั้งนี้ในส่วนของสมาชิกสภากทม.ได้ร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบัญญัติดังกล่าวว่า การจำแนกบัญชีแนบท้ายตามประเภทของผู้ที่ทำให้เกิดขยะเป็นสิ่งสำคัญ อาทิในส่วนของตลาดสด ร้านค้าซึ่งเป็นแหล่งผลิตขยะขนาดใหญ่ต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมตามจำนวนน้ำหนักเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนอกจากนี้กทม.ควรรณรงค์ในการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม ร่วมมือในการจัดการปัญหาขยะของกทม.ด้วยการลดและคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งซึ่งเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ให้สวยงามสมกับที่กรุงเทพฯได้รับรางวัลเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับ 1 อีกสมัย

จากนั้นที่ประชุมสภากทม.ได้ลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ....ในวาระที่สอง วาระที่สาม และจะส่งต่อให้ผู้ว่าฯกทม.ลงนาม ไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

เพื่อนกทม.: สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์

Visitors: 102,496