กทม.เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติศาสนกิจดินแดงเลี้ยงอำลาข้าฯกทม.มุสลิม

 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติศาสนกิจ (ห้องละหมาด) ณ บริเวณชั้น1 อาคารสำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง จากนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างกทม.(มุสลิม) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงความขอบคุณที่ได้ทุ่มเท เสียสละแรงกายแรงใจปฏิบัติภารกิจของกทม.อย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดอายุราชการ

โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ ,สมาชิกสภากทม. ,คณะอิหม่ามประจำมัสยิดกรุงเทพฯ ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม. รองผู้ว่าฯกทม. รองปลัดกทม. คณะผู้บริหารกทม. ชมรมมุสลิมสังกัดกรุงเทพฯ ข้าราชการและบุคลากรกทม.ที่เกษียณอายุราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ณ บริเวณห้องโถงชั้นใต้ดิน อาคารไอราวัตพัฒนา กทม. 2 เขตดินแดง

               ทั้งนี้สืบเนื่องจากห้องละหมาดเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม จึงได้ดำเนินการปรับปรุงในคราวเดียวกับการปรับปรุงอาคารสำนักการระบายน้ำ โดยขยายพื้นที่ห้องให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมรวมทั้งมีการตกแต่งภายในห้องใหม่ด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ข้าราชการและบุคลากรกทม.ภายในศาลาว่าการกทม. 2 เขตดินแดงที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก และผู้มาติดต่อราชการกับกทม.ที่เป็นมุสลิมได้รับความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจประจำวันด้วย โดยจะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 06.00 - 18.00 น.

               ผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า กทม.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดมีความใกล้ชิดและยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของทุก ๆ ศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยตระหนักดีว่าศาสนาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยกล่อมเกลามนุษย์ให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความละอาย และเกรงกลัวต่อการประพฤติมิชอบ รวมถึงมีสติและสมาธิอันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงห้องละหมาด ณ อาคารสำนักการระบายน้ำ ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของคณะผู้บริหารกทม.มีต่อพี่น้องชาวมุสลิมกรุงเทพฯ โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการและบุคลากรกทม.ที่นับถือศาสนาอิสลามได้รับความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสืบสาน และธำรงไว้ซึ่งศาสนกิจที่ดีของอิสลามิกชน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ร่วมกันผลักดันและปรับปรุงห้องละหมาดให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการและบุคลากรที่นับถือศาสนาอิสลามจะใช้ห้องปฏิบัติศาสนกิจหรือห้องละหมาดแห่งนี้ปฏิบัติศาสนกิจตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามต่อไป

          ผู้ว่าฯกทม. ยังได้กล่าวอีกว่า กทม.มีภารกิจในการดูแลความเป็นอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีมาตรฐานและทัดเทียมนานาอารยประเทศ ตลอดจนพัฒนาเมืองให้มีความเจริญและทันสมัย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกในทุก ๆ ด้าน โดยมีข้าราชการและบุคลากรกทม.เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการที่มหานครแห่งนี้ได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งด้านกายภาพ สังคม ชุมชน และการให้บริการ ย่อมเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าข้าราชการและบุคลากรกทม.เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีคุณค่า และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างคุณูปการแก่ประชาชนกรุงเทพฯและประเทศไทย ข้าราชการและบุคลากรกทม.ชาวมุสลิมเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลของกทม.ที่มีความเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างมาก ซึ่งความรักและสามัคคีของเหล่าพี่น้องชาวมุสลิมกรุงเทพฯนี้เป็นพลังส่งเสริมให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เพราะนอกจากจะทำงานด้วยความเสียสละและอุทิศตนของแต่ละปัจเจกบุคคลแล้ว ความเป็นเอกภาพในการทำงานร่วมกัน ยังเปรียบดั่งนาวาอันแข็งแกร่งที่นำพาสมาชิกในองค์กรฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการไปสู่จุดหมายได้อย่างมั่นคงและราบรื่น ตนรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกท่าน และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรับใช้พี่น้องประชาชน ตลอดจนพัฒนาเมืองหลวงของประเทศให้เจริญก้าวหน้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะจดจำช่วงเวลาที่ดีที่เคยมีร่วมกันไว้ในความทรงจำตลอดไป

เพื่อนกทม.สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์

Visitors: 102,495