Cigna Run Therapy

ซิกน่า ประกันภัย ขอขอบคุณเสียงตอบรับเข้าร่วมงานวิ่งการกุศล Cigna Run Therapy ที่ดีเกินคาด พร้อมประกาศปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ

บมจ. ซิกน่า ประกันภัย บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีขึ้น ขอขอบคุณผู้สมัครร่วมงานวิ่งการกุศล "Cigna Run Therapy” ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจกับงานวิ่งการกุศลพร้อมช่วยบำบัดความเครียดในครั้งนี้จนมียอดสมัครทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมประกาศปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้งานวิ่ง Cigna Run Therapy จะมีขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ Stadium One จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกมอบให้กับศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยทั้งหมด

Insurance news center : Action news

Visitors: 102,493