ทส.ร่วมเครือข่ายทสม.พัฒนาจิตอาสาพระราชทาน904วปร.

ทส.นำทีมประชาชนและเครือข่าย ทสม. กว่า 1 พันคน ลงพื้นที่ "วัดช่องลม" เมืองสุพรรณ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและโรงเรียน สนองพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด งานตามแนวพระราชดำริ ร.พร้อมประกาศขยายผลขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. ไปสู่การเป็น เป็น "เครือข่าย ทสม. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร." เพื่อเดินหน้าตอบสนองพระราชปณิธานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เผยมีสมาชิกเข้าร่วมแล้วมากกว่า 85,594 คน

 

 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อม นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประชาชน จิตอาสา และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมทำกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดและโรงเรียน ณ วัดช่องลม ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

   "การทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นงานที่ไม่ได้เห็นผลในเร็ววัน แต่เป็นเหมือนกับการความดีปิดทองหลังพระต้องที่ทำอย่างต่อเนื่องและทำด้วยความสมัครใจ ด้วยความเป็นจิตอาสา เพราะลำพังภาครัฐเอง ก็ไม่สามารถจัดการปัญหาได้พร้อมกันทั้งหมด ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนจิตอาสาและเครือข่ายอาสาสมัครต่าง ๆ ให้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดย ทส. มีนโยบายสนับสนุนการทำงานของประชาชนจิตอาสา เครือข่าย ทสม. เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งองค์กรเครือข่ายอื่น ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดสมดุลและความยั่งยืน และที่สำคัญ คือ การน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน" นายจตุพร กล่าว

 

 ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าที่ผ่านมา ทส. ได้จัดกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ด้านงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับเครือข่าย ทสม. และประชาชนจิตอาสาพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน นอกจากนี้ที่ผ่านมา กิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ของ ทส.​ ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประชาชนจิตอาสารณรงค์คัดแยกและเก็บขยะในงานสำคัญต่าง ๆ อาทิ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 งานอุ่นไอรัก งานกาชาด งานประเพณีเตียวดอย รวมถึงยังได้มีการจัดอบรมวิทยากรจิตอาสาสร้างวินัยและจิตสำนึกจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ และเครือข่าย ทสม. จากทั่วประเทศไปแล้วกว่า 400 คน เพื่อเป็นแกนนำในการจัดทีมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               สำหรับกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดและโรงเรียน ที่จัดขึ้น ณ วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในการบำเพ็ญประโยชน์และทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ การปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้สวยงาม การทาสีอาคารเอนกประสงค์ การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เป็นต้น โดยมีเครือข่าย ทสม. ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานในพื้นที่ จากลุ่มน้ำภาคกลาง จำนวน ๑๒ จังหวัด (นครปฐม กาญจนบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี สมุทรปราการ นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร) เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

 

               ทั้งนี้ ชุมชนวัดไผ่กองดิน เป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ในชุมชนขนาดเล็ก ของโครงการชุมชนปลอดขยะเมื่อปี พ.ศ.2561 และเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในการจัดการขยะมูลฝอยที่มีเส้นทางไปของขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจนทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทและนำไปใช้ประโยชน์ต่อจนแทบไม่มีขยะหลงเหลือภายในครัวเรือน จนทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชนลดลงกว่าร้อยละ 36 จากที่มีปริมาณขยะเฉลี่ย 12.5 ตันต่อวัน เหลือเพียง 7.9 ตันต่อวัน

               อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ทสม. มีสมาชิกในเครือข่ายทั่วประเทศมากกว่า 226,898 คน ซึ่งคอยทำหน้าที่ในการประสาน ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติ และประเมินผล (หลัก ๔ ป.) รวมทั้งขับเคลื่อนกิจกรรมโดยผ่านกลไกการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานสนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทส. จึงได้ขยายผลการพัฒนาเครือข่าย ทสม. ดังกล่าว ไปสู่การเป็น "เครือข่าย ทสม. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร." โดยขณะนี้มีสมาชิกทั่วประเทศจำนวน 85,594 คน

               "กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้ นับได้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลเครือข่าย ทสม. ไปสู่เครือข่าย ทสม. จิตอาสาพระราชทาน  904 วปร. ให้ครอบคลุมทั่วประเทศยิ่งขึ้น เพื่อแสดงถึงความเป็นจิตอาสาโดยแท้จริงของเหล่าสมาชิกเครือข่าย ทสม. ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และเป็นผู้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้เป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเพื่อสนองพระราโชบาย โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนต่อไป" อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

            นายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการขับเคลื่อนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะบริเวชุมชนของตัวเองผ่านการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste ) ที่ได้ทำมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน รวมชุมชนที่ได้รับรางวับไปทั้งสิ้น 70,000 ชุมชนหรือ 100%    ผ่านการขับเคลื่อนของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร(ทสม.) ที่มีสมาชิกในเครือข่ายกว่า 226,898 คนทั่วประเทศ ซึ่งทำหน้าที่ในการประสานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติ และประเมินผล (หลัก 4 ป.) รวมทั้งขับเคลื่อนกิจกรรมโดยผ่านกลไกการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ


คลิปสัมภาษณ์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

 

Action news


  • กฟผ. JERA และ ÅF Pöyry AB จัดงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดตัว POMBOK คู่มือบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับ JE...

  • ทีเอ็มบียอมหั่นเป้าเศรษฐกิจโตต่ำกว่า 3% เหตุปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศกดดันหนัก ชงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นช่วยฟื้นการบริโภค ท่องเที่ยว นายนริศ สถาผลเดชา ผู้บริหาร TMB Analytics แ...

  • บล.แมคควอรีDW28แถลงข่าว “พิธีเปิดการซื้อขายDWอ้างอิงดัชนีฮั่งเส็ง”ครั้งแรกในประเทศไทย นายดีน เฮอร์เบิร์ตHead of Listed Product Distribution, Asia, Macquarie Commodities & Globa...

  • เน็ตฟลิกซ์ ลงนามในข้อตกลงกับสภาเศรษฐกิจโลก มุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ในอาเซียน ข้อตกลงในการร่วมพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งความสร้างสรรค์ ความปลอดภัยในโลกออ...

  • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดคณะผู้แทนการค้า...

  • คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)เข้าร่วมรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่16จากสมาคมนิสิตเก่า...

  • Kaspersky เปิดศูนย์ Transparency Center แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก หน่วยงานตรวจสอบรหัสแห่งที่สาม ของบริษัท จะตั้งอยู่ที่ Cyberjaya มาเลเซีย Kaspersky สร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมควา...
Visitors: 11,860