ลดความเหลื่อมล้ำสังคมยั่งยืนระดมความคิด นำร่อง 7 เขต

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อทบทวนบทเรียนกระบวนการตามแนวทางโครงการศึกษาวิจัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนพื้นที่เขตบางพลัด (โครงการบางพลัดโมเดล) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทบทวนบทเรียน และจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่างยั่งยืน

โดยมี นายทวีศักดิ์ กมลเวชช ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักพัฒนาสังคม ผู้อำนวยการเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประธานกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางพลัด จตุจักร บางกอกน้อย ประเวศ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ และสวนหลวง พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

กรุงเทพมหานครโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนพื้นที่เขตบางพลัด (โครงการบางพลัดโมเดล) โดยได้ดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา “ระเบิดจากข้างใน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้สำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการนำผลการศึกษาวิจัยไปปรับใช้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขต

ทั้งนี้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาของสังคมไทย ที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ในการลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำให้น้อยลง อาทิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น

 

สำหรับโครงการศึกษาวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนพื้นที่เขตบางพลัด (โครงการบางพลัดโมเดล) ได้ทดลองดำเนินการเพิ่มเติมใน 6 พื้นที่เขตนำร่อง ได้แก่ เขตจตุจักร ,เขตบางกอกน้อย ,เขตประเวศ ,เขตราชเทวี ,เขตราษฎร์บูรณะ และเขตสวนหลวง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่าได้รับการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่เขตตามรูปแบบและกระบวนการของโครงการบางพลัดโมเดล

               อย่างไรก็ตามรองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่าสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนพื้นที่เขตบางพลัด (โครงการบางพลัดโมเดล) และนำผลการศึกษาไปขยายผลปรับใช้ในพื้นที่เขตนำร่อง โดยนำศาสตร์พระราชมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานครตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในแต่ละเขต อีกทั้งยังตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุมพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต โดยให้ 7 พื้นที่เขตนำร่องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและวิทยากรต้นแบบให้แก่พื้นที่เขตที่เหลือ

จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทบทวนบทเรียนกระบวนการ พร้อมทั้งถอดบทเรียนและจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการตามรูปแบบบางพลัดโมเดล เพื่อสร้างหลักสูตรการพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ขอให้ทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจในการให้ความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อันจะทำให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ

เพื่อนกทม.แอ็คชั่นนิวส์

Visitors: 93,395