เปิดสวนทั่วกรุงอำนวยความสะดวกผู้พิการทางสายตาและสุนัข

เร็ว ๆ นี้ (30 ก.ค.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ยังได้เชิญ น.ส.คีริน เตชะวงศ์ธรรม หรือคุณทรายและลูเทอร์ (สุนัขนำทาง) มาร่วมหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางสายตาที่เหมาะสม โดยเบื้องต้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักแวดล้อมเปิดสวนสาธารณะให้ผู้พิการทางสายตาและสุนัขนำทางสามารถเข้าไปใช้บริการได้

               สำหรับในประเด็นการเข้าถึงสถานที่ราชการของสุนัขนำทาง ที่ผ่านมาคุณทรายสามารถนำลูเทอร์สุนัขนำทางเข้าไปยังสถานที่ราชการรวมถึงสถานพยาบาลต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เนื่องจากมีกฎหมายรับรอง ขณะที่ตามกฎหมายของประเทศไทยได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้พิการเช่นเดียวกันโดย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา71 วรรค 3 ได้ระบุว่าให้รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

  

 

และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 20 (8) กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ โดยให้สิทธิที่จะนำสัตว์นำทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์นำทาง หรือเครื่องช่วยความพิการใด ๆ ติดตัวไปในยาพาหนะหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพแวดล้อมของต่างประเทศและประเทศไทยมีความแตกต่างกันดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอทางเลือกในการเข้าสถานพยาบาลได้ตามความเหมาะสม โดยเมื่อมาถึงสถานพยาบาลจะจัดให้มีสถานที่ดูแลสำหรับสุนัขนำทางที่ไม่รบกวนผู้ป่วยท่านอื่น รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ไม่รบกวนตัวสุนัขเอง และจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้พิการไปยังจุดต่าง ๆที่ต้องการรับบริการ ซึ่งคุณทรายและครอบครัวเห็นด้วยกับทางเลือกดังกล่าว ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะพิจารณารายละเอียดความเป็นไปได้สำหรับการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในสถานพยาบาลและสถานที่ราชการอื่น ๆ ต่อไป

               ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวภายหลังการประชุมว่า กฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทางสายตามีอยู่แล้ว แต่ต้องเป็นสุนัขที่ถูกฝึกมาโดยเฉพาะ ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงการฝึกสุนัขดมกลิ่นของศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจเท่านั้น ยังไม่มีการฝึกสุนัขเพื่อนำทางผู้พิการ หลังจากนี้จะหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งได้รับการสนับสนุนสุนัขจากประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของศูนย์ฝึกสุนัขที่มีมาตรฐาน อย่างไรก็ตามในขณะนี้ในประเทศไทยคาดว่ามีคุณทรายเพียงคนเดียวที่มีสุนัขนำทางที่ผ่านการฝึกอย่างถูกต้องและมีใบรับรอง แต่ในอนาคตอาจมีชาวไทยคนอื่นหรือมีนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาที่มีสุนัขนำทางเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย เบื้องต้นกรุงเทพมหานครจะเปิดสวนสาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความดูแลให้ผู้พิการทางสายตาสามารถนำสุนัขนำทางเข้าไปใช้บริการได้ ในส่วนของทางลาดต่าง ๆ จะปรับให้มีความเรียบทุกจุดเพื่อให้สามารถเดินได้อย่างสะดวก ไม่เกิดอันตราย สำหรับการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนสำหรับผู้ข้ามถนนจะดำเนินการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้พิการต่อไป

เพื่อนกทม./Action News 

Visitors: 93,394