กทม.จับมือดีป้าจัด “สมาร์ทซิตี้ ไทยแลนด์ โรดโชว์”

การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Smart City Thailand Roadshow”  กทม.และพื้นที่ภาคกลาง เมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน  พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญสภากรุงเทพมหานคร ,นางอณุสรา ชื่นทรวง รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. ,นายสุดใจ ยี่สุ่นแสง ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้แทนสำนักการจราจรและขนส่ง ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ผู้แทนสถานศึกษา ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบอลลูม โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ ลาดพร้าว

          ทั้งนี้โครงการสัมมนาดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) โดยมีเป้าหมายคือผู้นำเมืองในพื้นที่นำร่องกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีก 6 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ,ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ตลอดจนสถานศึกษา เข้าร่วมแบ่งปันแนวคิดพร้อมดึงศักยภาพผู้นำเมือง สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ร่วมผลักดันเมืองอัจฉริยะ

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 6 โดยก่อนหน้านี้ทางดีป้าได้เดินสายจัดกิจกรรมทั่วประเทศมาแล้ว ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดยะลา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกระบี่ จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นการจัดงานในพื้นที่ภาคกลาง โดยภายในงานมีการบรรยายโดย ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า ในหัวข้อ “การแนะนำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสมัครเป็นเมืองอัจฉริยะ” ซึ่งได้นำเสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสมัครเป็นเมืองอัจฉริยะในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการและเป็นกิจกรรมสุดท้ายของปี 2562

               อย่างไรก็ตามรองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน 26 เมืองนำร่องเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network : ASCN) โดยคาดหวังว่าประเทศไทยจะสามารสร้างต้นแบบการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะสู่ระดับอาเซียนได้ด้วยศักยภาพและความพร้อม ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน มีสถานศึกษาจำนวนมากสามารถพัฒนาบุคลกรที่มีคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงาน และยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ

ทั้งนี้จากรายงานของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาในปี 2561 ระบุว่าประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามากว่า 38,277,300 คน และเกิดรายได้มวลรวมจากการท่องเที่ยวกว่า 1,831,105 ล้านบาท ทั้งนี้ด้วยความพร้อมของพื้นที่ซึ่งเอื้อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ควบคู่กับการคงไว้ซึ่งรูปแบบของขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่ดี นอกจากนี้ ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 และกทม.จะเป็นเจ้าภาพงานประชุมและนิทรรศการเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน หรือ ASEAN Smart Cities Network : ASCN Conference and Exhibition 2019 ระหว่างวันที่ 22-24 ส.ค.62 ที่ GMM Live House โดยการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการร่วมกันหารือเพื่อสร้างกรอบในการพัฒนา 26 เมืองนำร่องของประเทศสมาชิก จากการถอดบทเรียนการพัฒนาเมืองแต่ละด้านที่มีความหลากหลายของประเทศไทย รวมทั้งเป็นประตูสู่ประเทศนอกอาเซียนในอนาคต

เพื่อนกทม. ACTION NEWS

Visitors: 93,395