สภากทม.เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณกทม. ปี 63

ในการประชุมสภากทม. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2 )ประจำปีพุทธศักราช 2562  เมื่อเร็ว ๆ นี้ (26 ก.ค.) โดยมี ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยสมาชิกสภากทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ตลอดจนคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

               ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่สองและวาระที่สาม จำนวนทั้งสิ้น 83,398,006,000 บาท (แปดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบแปดล้านหกพันบาท)

โดยแบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร จำนวน 83,000 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 398,006,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบแปดล้านหกพันบาท) ในส่วนงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครจำนวน 83,000 ล้านบาทนั้น กรุงเทพมหานครจะนำไปบริหารจัดการในด้านการบริหารงานทั่วไป ร้อยละ 31 ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร้อยละ 16 ด้านการโยธาและระบบจราจร ร้อยละ 20 ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย ร้อยละ 12 ด้านการพัฒนาและบริการสังคม ร้อยละ 8 ด้านการสาธารณสุข ร้อยละ 8 และด้านการศึกษา ร้อยละ 5

ขณะที่หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ได้แก่ สำนักการโยธา ร้อยละ 11 สำนักการระบายน้ำ ร้อยละ 9.89 สำนักสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 9 และสำนักการจราจรและขนส่ง ร้อยละ 5.2 ส่วนสำนักงานเขตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ได้แก่สำนักงานเขตหนองจอก ประเวศ บางขุนเทียน ลาดกระบัง และจตุจักร ตามลำดับ สำนักงานเขตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ทั้งนี้การจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 ของกรุงเทพมหานครนั้นเป็นงบประมาณแบบสมดุล

 

               อย่างไรก็ตามประธานสภากทม.ยังได้กล่าวภายหลังการประชุมว่า การพิจารณางบประมาณของกรุงเทพมหานครในปีนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น โดยในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีนายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญ ได้มีการตัดทอนและปรับลดงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานเสนอขอบ้างพอสมควรซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้โครงการที่ปรับลดเนื่องจาก คาดว่าหน่วยงานจะไม่สามารถใช้งบดังกล่าวได้ทันในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งควรนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในโครงการอื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่า อย่างไรก็ดีในส่วนของสำนักการโยธาที่ได้รับงบประมาณเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นงประมาณสำหรับโครงการต่อเนื่องที่ก่อหนี้มาหมดแล้ว

 

               ทางด้านผู้ว่าฯกทม. ได้กล่าวว่า ขอขอบคุณสภากทม.ที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณปีพ.ศ.2563 ของกรุงเทพมหานครและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะนำข้อแนะนำและข้อสังเกตที่ได้รับไปพิจารณาปรับใช้ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครและการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

รวมทั้งจะกำชับให้หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณบนพื้นฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พร้อมยึดหลักการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส สุจริต และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและกรุงเทพมหานครต่อไป

Action news

Visitors: 93,394