เตรียมพร้อมสู่ DIGITAL THAILAND เติมความรู้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง

เร็ว ๆ นี้ (26 ก.ค.62) นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนัก สำนักงาน สำนักงานเขต หัวหน้าส่วนราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการสัมมนา ณ ห้องข้าวสาร 1 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ถ.ข้าวสารเวียงใต้ เขตพระนคร

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนัก สำนักงาน สำนักงานเขต และหัวหน้าส่วนราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ก.ค.62 และวันที่ 5-7 ส.ค.62 เวลา 08.30 น.-16.30 น. โดยวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมาเป็นการเปิดโครงการสัมมนาและการบรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลโดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ และหัวข้อ “Disruptive Innovation” โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ                                                                     

ขณะที่วันที่ 5 ส.ค. 62 จะเป็นการบรรยายในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการสู่การบูรณาการและกระบวนการงานอัตโนมัติสำหรับการบริหารราชการ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และหัวข้อ ชีวิตยุคใหม่สไตล์เมืองอัจฉริยะโดยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ส่วนวันที่ 6 ส.ค.62 เป็นการบรรยายในหัวข้อ การจัดทำ Enterprise Architecture ของหน่วยงานภาครัฐโดยผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานอาหารและยา และหัวข้อ “ IoT Digital Disruption” โดยคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต และวันที่ 7 ส.ค.62 การบรรยายในหัวข้อ แนวทางการทำ Digital Transformation” และหัวข้อ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกสู่ยุคดิจิทัลโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วยผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนัก ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักงานเขต และหัวหน้าส่วนราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รวมทั้งสิ้น 24 คน

 

          อย่างไรก็ตามรองผู้ว่าฯกทม.ได้กล่าวว่า กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในกระบวนการทำงานของหน่วยงาน โดยมุ่งหวังในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้มีการพัฒนาด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ สร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเพทหานครในระยะ 20 ปี ประกอบกับการปฏิรูปประเทศไทยสู่การเป็น DIGITAL THAILAND ในฐานะเมืองหลวงของประเทศ

กรุงเทพมหานครจึงเป็นต้องปรับตัวและพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งหวังสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ และวางรากฐานสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นกระแสการพัฒนาเมืองชั้นนำในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อช่วยพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

โดยแนวคิดดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการอื่น ๆ ภาคเอกชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาเมือง ซึ่งผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงทุกท่านจะเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครภายใต้ภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบ ขอให้ทุกท่านเก็บเกี่ยวความรู้และแนวคิดต่าง ๆ จากการบรรยายและนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาดำเนินงานตามภารกิจเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป

Action News

Visitors: 93,394